Doktori értekezések

Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program keretében készült értekezések anyagai

Védés éve: 2020
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Pálfy-Madarász Eszter Lesz egy kóla! Magyar nyelvű kéréstípusok és -stratégiák mozibüfés diskurzusok korpuszában PDF ikon Palfy-MadaraszEszter_2020_tezisek.pdf PDF ikon Palfy-MadaraszEszter_2020_PhDertekezes.pdf
Védés éve: 2019
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Schmidt Ildikó Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban (Esettanulmány: egy afgán testvérpár egy budapesti iskolában) PDF ikon SchmidtIldiko_2018_tezisek.pdf PDF ikon SchmidtIldiko_2018_PhDertekezes_.pdf
Védés éve: 2018
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Tiborcz-Tóth Tünde Magyarul tanulók köztes nyelvére vonatkozó megfigyelések észt forrásnyelvi környezetben – különös tekintettel a határozottság kifejezésére a magyarban PDF ikon Tiborcz-TothTunde_2017_tezisek.pdf PDF ikon Tiborcz-TothTunde_2017_PhDertekezes.pdf
Porkoláb Ádám Webnapló és blogbiznisz. A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján PDF ikon PorkolabAdam_2017_Tezisek.pdf PDF ikon PorkolabAdam_2017_PhDertekezes.pdf
Bockovac Tímea A magyarországi horvátok jelenkori nyelvi állapota és anyanyelvük megőrzésének kilátásai a nyelvi jogok tükrében PDF ikon BockovacTimea_2018_tezisek.pdf PDF ikon BockovacTimea_2018_PhDertekezes.pdf
Fekete Tamás Historical Code-Mixing and Hybrid Place-Names in England (Történeti kódkeveredés és hibrid helynevek Angliában) PDF ikon FeketeTamas_2017_tezisek.pdf PDF ikon FeketeTamas_2017_PhDertekezes.pdf
Demeter Gáborné „Ablak a világra” Egy moduláris, komplex szemléletű prevenciós olvasási képességfejlesztő program elméleti háttere és modellje PDF ikon DemeterGaborne_2017_ tezisek.pdf PDF ikon DemeterGaborne_2017_PhDertekezes.pdf
Védés éve: 2017
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Gaál Péter Online szótárak és használóik: Onlineszótár-használati kutatások, online szótárak értékelési és minősítési szempontjai PDF ikon Gaal_Peter_2016_PhD_tezisek.pdf PDF ikon Gaal_Peter_2016_PhD_ertekezes.pdf
Szoták Szilvia Magyar nyelv és magyar népcsoport Burgenlandban: Nyelvi tájképek vizsgálata a többnyelvűség kontextusában PDF ikon SzotakSzilvia_2016_tezisfuzet.pdf PDF ikon Szotak_Szilvia_Disszertacio_vegleges_0515.pdf
Csányi Eszter Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában PDF ikon CsanyiEszter_2017_tezisek-1.pdf PDF ikon CsanyiEszter_2017_PhDertekezes.pdf
Védés éve: 2016
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Dóla Mónika Tettek, szavak szabályok: Formulaszerűség és interakciós rutinok küszöbszintű magyar mint idegennyelvi tanulók beszélt nyelvi szövegeiben PDF ikon DolaMonika_2016_tezisek.pdf PDF ikon DolaMonika_2016_PhDertekezes.pdf
Gebhardt Bernadette Cuius regio, eius nomen? Personennamenpolitik im mehrsprachigen Ungarn am Beispiel des Matrikelgesetzes 1894 PDF ikon Gebhardt_Bernadette2015_tezisek.pdf PDF ikon Gebhardt_Bernadette2015_disszertacio.pdf
Babos Krisztina Portugál nyelvpolitikai kérdés(ek): "Rend és Haladás"? PDF ikon Babos_Krisztina_2015_tezisek.pdf PDF ikon Babos_Krisztina_2015_disszertacio.pdf
Védés éve: 2015
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Rózsavölgyi Edit A téri viszonyok kódolása a magyarban és az olaszban. Kontrasztív tipológiai elemzés PDF ikon Rozsavolgyi_Edit2015_tezisek.pdf PDF ikon Rozsavolgyi_Edit2015_disszertacio.pdf
Molnár Mária Normakövető és/vagy normaalkotó tanulók nevelése? A nyelvi norma szemlélete és közvetítése magyar nyelvi tankönyveinkben PDF ikon Molnar_Maria2015_tezisek.pdf PDF ikon Molnar_Maria2015_disszertacio.pdf
Szóka Bernadett Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban – különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére PDF ikon Szoka_Bernadett2015_tezisek.pdf PDF ikon Szoka_Bernadett2015_disszertacio.pdf
Hild Gabriella Assessment of Young EFL Learners in the Hungarian Educational Context PDF ikon Hild_Gabriella2014_tezisek.pdf PDF ikon Hild_Gabriella2014_disszertacio.pdf
Csatlós Krisztina Dialektus fordításban. Fordítás dialektusban. Alice Walker és Toni Morrison afro-amerikai írónők művei fordításának gender- és kultúrspecifikus szempontú összehasonlítása angol-magyar-német-orosz párhuzamos korpuszok vizsgálatának módszerével PDF ikon Csatlos_Krisztina2014_tezisek.pdf PDF ikon Csatlos_Krisztina2014_disszertacio.pdf
Kántor Gyöngyi Felnőtt dadogók beszédprodukcióinak műszeres elemzése és olvasásuk vizsgálata fMRI-vel PDF ikon Kantor_Gyongyi2014_tezisek.pdf PDF ikon Kantor_Gyongyi2014_disszertacio.pdf
Védés éve: 2014
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Szalacsek Margit A British Medical Journal szövegfajtáiról egy orvosi folyóirat cikkeinek műfaj alapú vizsgálata PDF ikon Szalacsek_Margit2013_tezisek.pdf PDF ikon Szalacsek_Margit2013_disszertacio.pdf
Fülöp Erzsébet Mária Az időskorúak nyelvhasználatát és idegennyelv-tanulását befolyásoló tényezők PDF ikon Fulop_Erzsebet_Maria2014_tezisek.pdf PDF ikon Fulop_Erzsebet_Maria2014_disszertacio.pdf
Ferenc Viktória Magyar nyelvű kisebbségi felsőoktatás a Kárpát-medencében: nyelvi, nyelvpolitikai kihívások (a szlovákiai és ukrajnai példa) PDF ikon Ferenc_Viktoria2013_tezisek.pdf PDF ikon Ferenc_Viktoria2013_disszertacio.pdf
Maróti Orsolya Ajánlatok elutasításának pragmatikai vizsgálata természetes adatgyűjtési módszerrel PDF ikon Maroti_Orsolya2013_tezisek.pdf PDF ikon Maroti_Orsolya2013_disszertacio.pdf
Szöllősy Éva A férfiak és a nők képe modernt értelmező szótárainkban PDF ikon Szollosy_Eva2013_tezisek.pdf PDF ikon Szollosy_Eva2013_disszertacio.pdf
Szabó Veronika A semleges mondat. Egy felső tagozatosoknak szóló mondattani tanagyag koncepciója PDF ikon Szabo_Veronika2013_tezisek.pdf PDF ikon Szabo_Veronika2013_disszertacio.pdf
Flögl Szilvia Strukturelle Entwicklungen im regionalen Varietätenspektrum – am Beispiel von Gernsheim und Gimbsheim. Eine empirische Studie zur modernen Sprachdynamikforschung des Deutschen PDF ikon Flogl_Szilvia2013_tezisek.pdf PDF ikon Flogl_Szilvia2013_disszertacio.pdf
Védés éve: 2013
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Papp Eszter A magyar színnevek terminológiai elemzése PDF ikon PappEszter2013_0.pdf PDF ikon PappEszter2013.pdf
Szilvási Zsuzsanna Nyelvpolitika és a kisebbségi nyelvek Norvégiában – különös tekintettel a számi kisebbségre PDF ikon Szilvasi_Zsuzsanna2013_tezisek.pdf PDF ikon Szilvasi_Zsuzsanna2013_disszertacio.pdf
Sajtosné Csendes Gyöngyi A funkcionális illiterációs mérési lehetőségei, egy lehetséges diagnosztikus mérőeszköz létrehozása és kipróbálása, a mérések értékelése PDF ikon Sajtosne_Csendes_Gyongyi_2012.pdf PDF ikon SajtosneCsendesGyongyi2012.pdf
Eklicsné Lepenye Katalin Interjúvezetési stratégiák nők által irányított, elsősorban férfi partnerekkel folytatott politikai beszélgetésekben PDF ikon Eklicsne_Lepenye_Katalin2013_tezisek.pdf PDF ikon Eklicsne_Lepenye_Katalin2013_disszertacio.pdf
Nagyné Paksi Margit A humor működésmechanizmusai korunk magyar reklámszemiotikájában PDF ikon Nagyne_Paksi_Margit2013_tezisek.pdf PDF ikon Nagyne_Paksi_Margit2013_disszertacio.pdf
Kövérné Nagyházi Bernadette Az egyszerű mondat szórendjének egy lehetséges tanítási modellje a magyar mint idegen nyelv oktatásban PDF ikon Koverne_Nagyhazi_Bernadette_2012.pdf PDF ikon KoverneNagyhaziBernadette2012.pdf
Védés éve: 2012
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Richter Borbála Mária Processes and outcomes of societal multilingualism in the VOC-governed Cape (1652-1795) PDF ikon Richter_Borbala_Maria_2012.pdf PDF ikon RichterBorbalaMaria2012.pdf
Csapóné Horváth Andrea Turisztikai reklámok főcímeinek nyelvészeti vizsgálata (elemzés német nyelvű korpuszon) PDF ikon Csapone_Horvath_Andrea_2012.pdf PDF ikon CsaponeHorvathAndrea2012.pdf
Sebestyénné Kereszthidi Ágnes Német két tanítási nyelvű alsó tagozatos oktatás elemzése és értékelése PDF ikon Sebestyenne_Kereszthidi_Agnes_2012.pdf PDF ikon SebestyenneKereszthidiAgnes2012.pdf
Hoppa Enikő A nyelvsziget jelensége a moldvai csángóknál és az olaszországi mokeneknél PDF ikon Hoppa_Eniko_2012.pdf PDF ikon HoppaEniko2012.pdf
Bérces Emese A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai, szemiotikai megközelítés PDF ikon Berces_Emese_2012_0.pdf PDF ikon BercesEmese2011.pdf
Vincze Katalin A német „Kurzwort” és magyar megfelelői. A rövidítés mint szóalkotási mód a német és a magyar nyelvben PDF ikon Vincze_Katalin_2012.pdf PDF ikon VinczeKatalin2012.pdf
Kiss Natália Intercultural Communication in an Educational Context: A model for practitioners addressing negative relationships between teachers and Roma families PDF ikon Kiss_Natalia_2012.pdf PDF ikon KissNatalia2012.pdf
Wéber Katalin A kétféle magyar igeragozás elkülönülése. Igeragozásaink elkülönülése a magyar nyelvészeti hagyományban és gyermeknyelvi megnyilatkozások longitudinális vizsgálata alapján. PDF ikon Weber_Katalin_2012_0.pdf PDF ikon Weber_Katalin_2012.pdf
Védés éve: 2011
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Háhn Judit Promóciós műfajok a virtuális térben. A szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap nyelvészeti megközelítése PDF ikon Hahn_Judit_2010.pdf PDF ikon HahnJudit2010.pdf
Vincze László Nyelvökológia és nyelvi identitás kétnyelvű környezetben. Összehasonlító elemzés az erdélyi magyarok, a dél-tiroli németek és a finnországi svédek nyelvi viselkedéséről PDF ikon Vincze_Laszlo_2011_0.pdf PDF ikon VinczeLaszlo2011.pdf
Bajzát Tünde A mérnökök kommunikatív és interkulturális kompetenciája: elvárások és felkészítés PDF ikon Bajzat_Tunde_2011.pdf PDF ikon BajzatTunde2011.pdf
Szalai Andrea Átok, feltételes átok és társadalmi nem erdélyi roma közösségek nyelvi ideológiájában és gyakorlataiban PDF ikon Szalai_Andera2013_tezisek.pdf PDF ikon Szalai_Andrea2013_disszertacio.pdf
Bándli Judit Az egyet nem értés pragmatikája PDF ikon Bandli_Judit_2011.pdf PDF ikon BandliJudit2011.pdf
Durst Péter A magyar mint idegen nyelv elsajátításának vizsgálata – különös tekintettel a főnévi és igei szótövekre, valamint a határozott tárgyas ragozásra PDF ikon Durst_Peter_2011.pdf PDF ikon DurstPeter2011.pdf
Kovács Tímea The Applicability of Optimality Theory for the Analysis of Bilingual Use in the Hungarian-American Bilingual Community in North Carolina: A Comprehensive Description of the North Carolina Hungarian Club's Code-switching Patterns PDF ikon Kovacs_Timea_2011.pdf PDF ikon KovacsTimea2011_0.pdf
Védés éve: 2010
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Zöldi Kovács Katalin Egészségügyi szaknyelvi kommunikáció. Hallásértési stratégiák elemzése PDF ikon Zoldi_Kovacs_Katalin_2010.pdf PDF ikon ZoldiKovacsKatalin2010.pdf
Lehmann Magdolna Assessing English Majors' Vocabulary at the University of Pécs. Working Towards A Corpus-Based Approach PDF ikon Lehmann_Magdolna_2010.pdf PDF ikon LehmannMagdolna2010.pdf
Pelcz Katalin A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: hagyományok és újítások PDF ikon Pelcz_Katalin_2010.pdf PDF ikon PelczKatalin2010.pdf
Tolnainé Kabók Zsuzsanna A magyar és az angol rendőrségi szakterület írott kommunikációjának korpusz alapú vizsgálata PDF ikon Tolnaine_Kabok_Zsuzsa_2010.pdf PDF ikon TolnaineKabokZsuzsanna2010.pdf
Dévényi Márta Az üzleti tárgyalások disztributív verbális taktikái. Angol nyelv értékesítési tárgyalások empirikus kutatása interdiszciplináris megközelítésben PDF ikon Devenyi_Marta_2009.pdf PDF ikon DevenyiMarta2009_0.pdf
Kleiber Judit A totális lexikalizmus elméletétől a kísérleti implementációig PDF ikon Kleiber_Judit_2010.pdf PDF ikon KleiberJudit2010.pdf
Batár Levente Diskurzusok elemzése nyelvi agresszió szempontjából PDF ikon Batar_Levente_2010.pdf PDF ikon BatarLevente2010.pdf
Tokaji Ildikó A térképi nyelv vizuális kommunikációs szerepe és eszköztára PDF ikon Tokaji_Ildiko_2010.pdf PDF ikon TokajiIldiko2010_0.pdf
Farkas Judit A finn nyelv (indexelt) generatív szintaxisa PDF ikon Farkas_Judit_2010.pdf PDF ikon FarkasJudit2010_1.pdf
Védés éve: 2009
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina Vom gedruckten Sprichwörterbuch zur interaktiven Sprichwortdatenbank. Überlegungen zum linguistischen und lexikographichen Konzept mehrsprachiger Sprachwortdatenbanken PDF ikon Hrisztova-Gotthardt_Hrisztalina_2009.pdf PDF ikon HrisztovaGotthardtHrisztalina2009.pdf
Golubeva Irina The potential of FL coursebooks for promoting the acquisition of intercultural communicative competence at the beginner to elementary levels PDF ikon Golubeva_Irina_2009.pdf PDF ikon Golubeva_Irina2009_disszertacio.pdf
Bors Lídia Hungarian 8th Graders' Writing Skills in English: A Criterion- and Corpus-Based Assessment Project PDF ikon Bors_Lidia_2009.pdf PDF ikon BorsLidia2009.pdf
Szinger Veronika Kisgyermekkori írás-olvasás esemény. Indirekt találkozás az írásbeliséggel iskoláskor előtt PDF ikon Szinger_Veronika_2009.pdf PDF ikon SzingerVeronika2009.pdf
Kis Balázs Ádám A fordítástechnológia és az alkalmazott nyelvtudomány PDF ikon Kis_Balazs_Adam_2009.pdf PDF ikon KisBalazsAdam2009.pdf
Huszár Zsuzsanna Az idő, illetve az idői struktúrák megjelenése az iskolai fogalmazásokban PDF ikon Huszar_Zsuzsanna_2008.pdf PDF ikon Huszar_Zsuzsanna2008_disszertacio.pdf
Cseresznyés Mária Exploring task difficulty in EFL reading assessment: The case of multiple matching tasks PDF ikon Cseresznyes_Maria_2009.pdf PDF ikon CseresznyesMaria2009.pdf
Zrínyi Andrea A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei PDF ikon Zrinyi_Andrea_2009.pdf PDF ikon ZrinyiAndrea2009.pdf
Lakatos Zsuzsanna Kulturális reáliák egy spanyol film magyarra és portugálra fordított változatában PDF ikon Lakatos_Zsuzsanna_2009.pdf PDF ikon LakatosZsuzsanna2009.pdf
Csiszár Rita Magyar nyelv és magyar közösségek Ausztriában. A nyelvcsere és nyelvmegőrzés vizsgálata a bécsi migráns és az alsóőri őshonos kisebbségek körében PDF ikon Csiszar_Rita_2009.pdf PDF ikon CsiszarRita2009.pdf
Aleksa Melita A horvát sztenderd nyelv számítógépes morfológiai elemzésének alkalmazási lehetőségei német nyelvterületen PDF ikon Aleksa_Melita_2009.pdf PDF ikon AleksaMelita2009.pdf
Lanteri Edina A ligur dialektus egy szociolingvisztikai kutatás tükrében (Genova, Impéria) PDF ikon Lanteri_Edina_2009.pdf PDF ikon LanteriEdina2009.pdf
Babóczkyné Szőke Edit Felnőtt nyelvtanulók online olvasási stratégiahasználatának fejlesztése PDF ikon Baboczkyne_Szoke_Edit_2009.pdf PDF ikon BaboczkyneSzokeEdit2009.pdf
Lesznyák Márta Studies in the Development of Translation Competence PDF ikon Lesznyak_Marta_2009.pdf PDF ikon LesznyakMarta2009_2.pdf
Hegedűs Anita Modality in Drug Information Leaflets: A Corpus-Based Analysis PDF ikon Hegedus_Anita_2009.pdf PDF ikon HegedusAnita2009.pdf
Bakonyiné Kovács Bea A magyar központozás és tanítása PDF ikon Bakonyine_Kovacs_Bea_2009.pdf PDF ikon BakonyineKovacsBea2009.pdf
Sztana Jánosné Babics Edit Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában PDF ikon Sztanane_Babics_Edit_2008.pdf PDF ikon SztananeBabicsEdit2008.pdf
Nagy Borbála Cecília ‘To will or not to will’. Exploring Advanced EFL Learners’ Willingness to Communicate in English PDF ikon Nagy_Borbala_2009.pdf PDF ikon NagyBorbala2009.pdf
Védés éve: 2008
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Lugossy Réka Constructing Knowledge Through Experiences with Narrative in Natural and Instructed Settings: Teachers and Learners of English as a Foreign Language PDF ikon Lugossy_Reka_2008_0.pdf PDF ikon LugossyReka2008.pdf
Géró Györgyi „Előbb apád anyáddal”. Nyelvi szocializáció és nemi szerepek. Adalékok a társadalmi nemi szerepek elsajátításához magyar és spanyol közmondások történeti vizsgálata alapján PDF ikon Gero_Gyorgyi_2008.pdf PDF ikon GeroGyorgyi2008_0.pdf
Varga Orsolya Párhuzamos fordítórajzok: Műfordításszemléletek Hollandiában és Magyarországon a XX. század első felében. Összehasonlító vizsgálat PDF ikon Varga_Orsolya_2008.pdf PDF ikon VargaOrsolya2008.pdf
Nádai Julianna Orsolya Sajtó és nyelv egyenlő sajtónyelv? PDF ikon Nadai_Julianna_Orsolya_2008.pdf PDF ikon NadaiJuliannaOrsolya2008.pdf
Wallendums Tünde Cortesia nella lingua italiana. Uso cortese dell'italiano di oggi PDF ikon Wallendums_Tunde_2008.pdf PDF ikon WallendumsTunde2008.pdf
Pintér Márta Az írországi nyelvcsere történeti beágyazottságának nyelvpolitikai szemléletű vizsgálata - Nem elérhető - PDF ikon PinterMarta2008.pdf
Juhász Valéria Egy internetes honlap, az iwiw szegedi felhasználóinak vizsgálata, különös tekintettel a nemre és a korra PDF ikon Juhasz_Valeria_2008.pdf PDF ikon JuhaszValeria2008.pdf
Salamon Eszter Önmagukba zárt kisebbségek nyelvi sztenderdizációja Olaszországban. A friuli és a szárd kisebbség nyelvi tervezési folyamatai a nyelvük védelméről szóló nemzeti törvény előtt és után PDF ikon Salamon_Eszter_2008.pdf PDF ikon SalamonEszter2008.pdf
Kátainé Koós Ildikó Önzetlen dajkanyelv – ösztönös nyelvelsajátítás? A csecsemő-anya kommunikációs interakció néhány dajkanyelvi/ Anyai sajátossága a magyar kultúrában PDF ikon Katayne_Koos_Ildiko_2008.pdf PDF ikon KatayneKoosIldiko2008.pdf
Bukta Katalin Processes and Outcomes in L2 English Written Performance Assessment: Raters' Decision-making Processes and Awarded Scores in Rating Hungarian EFL Learners Compositions PDF ikon Bukta_Katalin_2008.pdf PDF ikon BuktaKatalin2008_2.pdf
Sebestyénné Tar Éva Az atipikus nyelvi fejlődés szegmentális fonológiai szintjének elemzése PDF ikon Sebestyenne_Tar_Eva_2008.pdf PDF ikon SebestyenneTarEva2008.pdf
Kuthy Erika Nyelvpolitikai kérdések az Európai Unió tagállamaiban PDF ikon Kuthy_Erika_2008.pdf PDF ikon KuthyErika2008.pdf
Fodor Mónika My Slice of Americana. Hungarian-Americans Construct Their Ethno-Cultural Identity in Narratives PDF ikon FodorMonika2008_0.pdf PDF ikon FodorMonika2008.pdf
Védés éve: 2007
Szerző neve Cím Tézisfüzet Doktori értekezés
Veresné Valentinyi Klára Blattolás a fordító- és tolmácsképzésben PDF ikon VeresneValentinyiKlara_2006_tezisek.pdf PDF ikon VeresneValentinyiKlara_2006_PhDertekezes.pdf